راهنمای سایت


نصیحت حکیم فردوسی در مورد بستن تنگه هرمز
 
که گفتت برو تنگ ِ هرمز ببند        نبندد   چنین  تنگه ای هوشمند
مشوغره اکنون به بازوی خویش   کنون گوش کن پند آن کوسه ریش
اگر دست یازی به آب خلیج           کنی تازیان را  ز   کینه   بسیج
به مغز چه کس کرده اینک خطور    که   از خط قرمز نماید   عبور
مکن شیطنت  گِردِ   این آبراه        به کشتن  مده این   بسیج و سپاه
اگر موشکی افکنی سوی آب          شود بمب ها بر  سر  تو خراب
به آب اندرون غرقه گردی فزون     شود بحر عمان چو دریای خون
مکن بیهده اینچنین گرد و خاک       ز نابخردی خود مگردان هلاک
چو تازی بود کیسه اش پر ز زر      کند   شُل سر ِ کیسه گاه   خطر
گه از لغزش پای  دیوانگان            شده  در  خطر  کار   فرزانگان
اگر رشته در  دست دانا  بود         به نیروی   دانش   توانا   بود
خردمند باید نشیند   به  تخت         که میهن رهاند از این گاه سخت
ز این فتنه دوری گزینید بیش        که فرزانه چاره  بجوید ز   پیش
"دریغ است ایران که ویران شود     کنام   پلنگان و  شیران  شود"

  جوک های متنوع  با کلیک روی این کارت 


 

 

 

یاد ها و ترانه ها

 

 

 

باغ هنر

 
 
New Page 1
    بحرطویل   

سلمانی خیر

رستم و اهریمن

سکس عرب

انشا حیوانات

چهار زن

تخت پایین

پلیس های دنیا

عيب عروس

 مرغ

جغرافیا

 

 

لیست ویدیو ها
New Page 1

2069

2068

2067

2066

2065

2064

2063

2062

2061

2060

2059

2058

2057

2056

2055

2054

عادت بدافراط در چایشلغم هرزهگلیسوراخ یخ

1872

1871

1870

1869

1868

1867

1866

1865

1864

1863

1862

1861

1860

1859

1858

1857

1372

1371

1370

1369

1368

1367

1366

1365

1364

1363

1362

1361

1360

1359

1358

1357

 

گرونیعمر صد سالهقرق رشتکلاهبرداری رایجسرفه به ترکی

872

871

870

869

868

867

866

865

864

863

862

861

860

859

858

857

 

372

371

370

369

368

367

366

365

364

363

362

361

360

359

358

357

356

 
مهر

شهرت خوب

پسر عباسقلی

تقلب آخرتدکتر ترابی

معاملات زمينعابر پیاده

فوت پزشکمسافرت

اگهی آبجو
لیست کامل جوک ها
 

 

 

 پیوند ها