راهنمای سایت


 

آزمایش شنوایی 

پیرمردی که نگران شنوایی همسرش بود به دکتر رجوع کرد. گفت من  باید چند بار هر حرفی را تکرار کنم و آخر سرهم بروم از نزدیک بگویم تا  جواب بگیرم.  دکتر گفت تو باید  دقیقتر بگویی  تا داروی مناسب بدهم. این دفعه اول از فاصله ٥ متری بگو و بعدا از ٣ متری و ٢ و ١ و  دقیقا تعیین کن از چه فاصله میشنود

مردک آمد به خانه و از دم در گفت " نهار چی داریم؟ "    جوابی نشنید     

رفت جلوتر و باز گفت   " نهار چی داریم؟ "    جوابی نشنید     جلوتر  و جلوتر    و جلوتر رفت و سوالش را هی تکرار کرد تا آخر سر زنش  سربه گوش او گذاشت و  داد زد

برای بار پنجم میگم،  کوکو سبزی !


  جوک های متنوع  با کلیک روی این کارت 


 

 

 

یاد ها و ترانه ها

 

 

 

باغ هنر

 
 
New Page 1
  رادیو  
میوه فروش برگرد شوهر هسته اتم فارسی جدید ماشین مشدی ممدلی سر پل خواجو زن خوب دم گاراژ ترجمه تیتانیک
 

 

لیست ویدیو ها
New Page 1

2151

2150

2149

2148

2147

2146

2145

2144

2143

2142

2141

2140

2139

2138

2137

2136

2135

 


سن زانوبوی کبابخدا زن را آفریدجذاب و بیهوده

1954

1953

1952

1951

1950

1949

1948

1947

1946

1945

1944

1943

1942

1941

1940

1939

1938

 

1453

1452

1451

1450

1449

1448

1447

1446

1445

1444

1443

1442

1441

1440

1439

1438

1437

 


بسیج و سپاهسرود ملی

سفر ژاپنارتکاب وارتماسختنه

953

952

951

950

949

948

947

946

945

944

943

942

941

940

939

938

937

 

453

452

451

450

449

448

447

446

445

444

443

442

441

440

439

438

437

 


زمونه خرابروش گربه هاعلامت 

چراغ قرمزکفش پارس
لیست کامل جوک ها
 

 

 

 پیوند ها