راهنمای سایت


شخصی به پزشک مراجعه کرد و پرسید: آقاي دكتر، فكر ميكنید من صد سال زندگي كنم؟
دكتر گفت: خوب بستگي دارد.
ببينم تو سيگار ميكشي؟.. گفت: نه.
عرق ميخوري؟    ....   نه بابا آقاي دكتر، اين حرفها چيه؟
ترياك میکشی؟!    ....   نه بابا ترياك چيه؟
خوب سکس چي؟ ..... طرف سرخ ميشود، وميگوید: نه آقاي دكتر، من غلط بكنم
دكتر که عاصی شده بود میگوید


پس آخه بیمصرف ميخواي صد سال زنده باشي چه غلطی بکنی؟


  جوک های متنوع  با کلیک روی این کارت 


 

 

 

یاد ها و ترانه ها

 

 

 

باغ هنر

 
 
New Page 1
  بحرطویل   

معیشت مردم

منشور زمان

ايران در ۵۰

دور دنیا

شهر نو

انواع زلزله

پلیس های دنیا

گوز ممنوع

 شیخ بستری

روی شتر

 

 

لیست ویدیو ها
New Page 1

2086

2085

2084

2083

2082

2081

2080

2079

2078

2077

2076

2075

2074

2073

2072

2071

2070

 


سؤ تفاهمبیژنذخایرعمريا ابوالفضل

1889

1888

1887

1886

1885

1884

1883

1882

1881

1880

1879

1878

1877

1876

1875

1874

1873

 

1389

1388

1387

1386

1385

1384

1383

1382

1381

1380

1379

1378

1377

1376

1375

1374

1373

 


دفع انگلانواع ازدواجارزش ویگراکلاس بالاییگرونی

888

887

886

885

884

883

882

881

880

879

878

877

876

875

874

873

 

388

387

386

385

384

383

382

381

380

379

378

377

376

375

374

373

372

 


هفده شهریور

الاغ قاتلکلیک درمانی

جگوزینسیان پیری

امید

آدرس آپاندیس

مهر
لیست کامل جوک ها
 

 

 

 پیوند ها