راهنمای سایت


دختر جوانی رفت پیش دکتر و گفت: آقاي دكتر من سرم درد ميكنه. دكتر هم که پزشک نابکار و هوسبازی بود  دستور میدهد  لخت شود و  شروع میکند به ماساژدادن سینه های او. دخترک میگوید: آقاي دكتر، من سرم درد ميكنه، چرا سينمو گرفتین؟! دكتر با عصبانیت ساختگی جواب میدهد: خانم شما كه از علم پزشكي چيزي نميدونید، خواهش ميكنم مداخله نكنيد

 بعد از مدتی ماساژ را به پایین تنه دختر منتقل میکند. دخترک که دیگر خیلی تحریک شده بود به ظاهر اعتراض ميكند كه بابا سردرد چه ربطي به اينجاي آدم داره؟!   دكتر جواب ميدهد كه شما از علم پزشكي چيزي نميدونيد، من دارم فرج درمانی ميكنم که از آخرین روش های علمی است!  سپس  قسمت مردانگی اش را  هم بکار میاندازد و درمان را به نحو اکمل ادامه میدهد !!   اواسط كار، دخترک ميگوید: ببخشيد آقاي دكتر، ميشه اون درو ببنديد؟ دكتر میگوید: برای چي؟

  آخه مردم توی راهرو هم چيزي از علم پزشكي نميدونن، خداي نكرده فكر ميكنن شما داريد به من تجاوز ميكنيد


  جوک های متنوع  با کلیک روی این کارت 


 

 

 

یاد ها و ترانه ها

 

 

 

باغ هنر

 
 
New Page 1
  بحرطویل   

معیشت مردم

منشور زمان

ايران در ۵۰

دور دنیا

شهر نو

انواع زلزله

پلیس های دنیا

گوز ممنوع

 شیخ بستری

روی شتر

 

 

لیست ویدیو ها
New Page 1

2166

2165

2164

2163

2162

2161

2160

2159

2158

2157

2156

2155

2154

2153

2152

2151

 

بلیت مضاعفقابل وایگرازن پاکختنهاز اون بگو
 

1969

1968

1967

1966

1965

1964

1963

1962

1961

1960

1959

1958

1957

1956

1955

1954

 

1469

1468

1467

1466

1465

1464

1463

1462

1461

1460

1459

1458

1457

1456

1455

1454

 


بوي سير

اتمسفردر هواسکس جدیدتوصیه باغبانی

969

968

967

966

965

964

963

962

961

960

959

958

957

956

955

954

953

 

469

468

467

466

465

464

463

462

461

460

459

458

457

456

455

454

453

 

سکس در زنهافصلی سرباز کنجلوگیری از حاملگیبرق اتم  

لیست کامل جوک ها
 

 

 

 پیوند ها