جمال زاده

 

 گوناگون

 

ایرج میرزا

صفحه اول
بازگشت به صفحه جوک

 


wait for a persian/farsi joke  

 چاه

 

        روزی مردی داخل چاهی افتاد و بسيار دردش آمد ...

        یک روحانی او را دید و گفت :حتما گناهی انجام داده ای

                      
        یک دانشمند عمق چاه و رطوبت خاک آن را اندازه گرفت
                       
        یک روزنامه نگار در مورد دردهایش با او مصاحبه کرد
                       
  یک یودايی  به او گفت : این چاله و همچنين دردت فقط در ذهن تو هستند در واقعيت وجود ندارند

                یک پزشک برای او دو قرص آسپرین پایين انداخت

        یک پرستار کنار چاه ایستاد و با او گریه کرد

               
 یک روانشناس تحلیل کرد تا دلایلی را که پدر و مادرش او را آماده افتادن به داخل چاه کرده بودند پيدا کند
       
     یک تقویت کننده  فکر او را نصيحت کرد که : خواستن توانستن است
       
          یک فرد خوشبين به او گفت : ممکن بود یکی از پاهات رو بشکنی
       
  سپس فرد بیسوادی گذشت و دست او را گرفت و او را از چاه بيرون آورد