جمال زاده

 

 گوناگون

 

ایرج میرزا

صفحه اول
بازگشت به صفحه جوک

 


wait for a persian/farsi joke

What is the difference between 'Trepidatory' and 'Oscillatory' earthquakes?

چه تفاوتی بین زمین لرزه ی لرزشی و زمین لرزه ی نوسانی وجود دارد؟

 

This explanation and definition is just for engineers:

 این توضیح فقط مخصوص مهندسان میباشد


 

 And this one is for those who don't understand --like you and me:

و این توضیح برای کسانی است که متوجه توضیح قبلی نشدندمثل من و شما

( بر طبق نظریه  دایی  کریم )This is a trepidatory earthquake

این یک زمین لرزه ی لرزشی  است

 


 

This is an oscillatory earthquake:

این یک زمین لرزه ی نوسانی است

 


 

And this is a combination of both: (trepidatory and oscillatory)

این هم یک زمین لرزه ی ترکیبی است
(لرزشی و نوسانی)

 

 

Science is beautiful when it is well explained...

علم بسیار زیباست به شرط اینکه خوب توضیح داده شود